Polityka prywatności

Mając na uwadze troskę o dane osobowe Pacjentów, w celu zapewnienia najwyższego stopnia ich ochrony i pełnej zgodności usług świadczonych przez INTEGRACJA – Ciało, Umysł, Natura. Magdalena Kotwicka, Łukasz Garbień s.c. z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, jak i dla umożliwienia prowadzenia procesu medycznego oraz możliwie najlepszego kontaktu z Pacjentem, w INTEGRACJA – Ciało, Umysł, Natura. Magdalena Kotwicka, Łukasz Garbień s.c. (dalej także: „Integracja s.c.”) została wprowadzona POLITYKA PRYWATNOŚCI dotyczącą ochrony danych osobowych oraz udostępniania dokumentacji medycznej Pacjentom.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, jak również w celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@integracja-cun.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Pacjentowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Integracja s.c., a także do informacji dotyczących celów tego przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione oraz – w miarę możliwości – planowany okres przechowywania danych;

 2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczącego, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także niezwłocznego sprostowania tych danych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

 3. żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”);

 4. żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia.Z uwagi na zautomatyzowany sposób przetwarzania danych osobowych Pacjentów, stosowany przez Integracja s.c., Pacjent ma prawo otrzymania do odczytu swoich danych, które dostarczył, a także przesłania ich innemu podmiotowi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH I LECZENIA

 1. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922, dalej jako „Ustawa”), Pacjent przyjmuje do wiadomości, że poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez Integracja s.c.

 2. Stosownie do art. 24 ust. 1 Ustawy, Pacjent przyjmuje do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest INTEGRACJA – Ciało, Umysł, Natura. Magdalena Kotwicka, Łukasz Garbień s.c. ul. Żernicka 215/6, 54-510 Wrocław, a także, że podane dane są zbierane wyłącznie na potrzeby świadczenia usług medycznych i leczenia oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych oraz że ich podanie jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania oznacza brak możliwości korzystani w pełni z usług świadczonych przez Integracja s.c.

 3. Integracja s.c. ma prawo powierzenia innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Pacjentów na warunkach zawartej z nim umowy; podmiot ten może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w tej umowie w celu określonym w ust. 2.

PRAWA PACJENTA DO ZAPOZNANIA Z DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ

 1. Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zapoznania się z dokumentacją medyczną, która udostępniana jest do wglądu, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć:
  – przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  – przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
  – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; oraz
  – na informatycznym nośniku danych.

 2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy i przechowywane przez nasze Integracja s.c., są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 3. Centrum medyczne prowadzi wykaz zawierający następujące informacje o udostępnianej dokumentacji medycznej:
  – imię (imiona) i nazwisko Pacjenta, którego dotyczy dokumentacja;
  – sposób i zakres udostępnienia dokumentacji;
  – imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż Pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna;
  – imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację;
  – datę udostępnienia dokumentacji.

 4. W przypadku śmierci Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu Pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.